« Hrvatska
objavljeno prije 10 godina i 10 mjeseci
NOVI PRAVILNIK

Proširen popis građevina za koje ne treba dozvola

Saznajte što sve prema novom pravilniku možete graditi bez dozvola i potvrda

Staklenik
Staklenik (Deviantart)
Više o

prostorno uređenje

,

građevinske dozvole

,

lokacijska dozvola

,

pravilnik o gradnji

Na snagu je stupio pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima kojim je ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva proširilo popis građevina koje se mogu graditi, odnosno radova koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava gradnja, rješenja o uvjetima gradnje, lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, i/ili građevne dozvole, priopćilo je danas ministarstvo, prenosi Hina.

Tim pravilnikom, koji je objavljen u Narodnim novinama od 27. travnja, navodi ministarstvo, omogućuje se izgradnja staklenika i plastenika s razvodom sustava za natapanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne i plinske instalacije, uključivo priključak na građevinu za opskrbu vodom, plinom i strujom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2 za koje je po zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdano rješenje o tzv. tipskom projektu bez akta kojim se odobrava gradnja i lokacijske dozvole.

Također, navodi ministarstvo, ako njihova gradnja nije protivna dokumentu prostornog uređenja, dozvole neće biti potrebne ni za postavljanje antenskih stupova elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnih operatera te zamjenskih informacijskih stupova oglasne površine veće od 12 četvornih metara za koje je doneseno rješenje o tipskom projektu.

Isto tako, građevine koje na temelju propisa o otpadu do dana stupanja na snagu pravilnika služe za skladištenje i/ili skupljanje određene vrste otpada smatrat će se građevinom namijenjenom za obavljanje djelatnosti skladištenja i/ili skupljanja otpada, stoji u priopćenju ministarstva.

05.05.2011. 15:27:00
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
 1. avatar
  LOKACIJSKA DOZVOLA  HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)

  odgovara na Vaše svakodnevne upite vezane za

  LOKACIJSKE DOZVOLE


  Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi investitor.

  Lokacijska dozvola je je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru. Sadržaj lokacijske dozvole i način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju.
  Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.
  Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se Područnom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, odnosno pripadajućim područnim odsjecima na čijem se području planira zahvat u prostoru, na obrascima koji se nalaze u pisarnici.
  Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša,i prostornog uređenja i graditeljstva.

  Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o Prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijske dozvole za građevine važne za Državu. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru koji obuhvaćaju područje dvije ili više županija.

  Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

  - oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,
  - namjena građevine,
  - veličina i površina građevine,
  s- mještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru,
  oblikovanje građevine,
  - uređenje građevne čestice,
  - način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,
  - način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i
  druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

  Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

  - izvadak iz katastarskog plana,
  - idejni projekt arhitekture - projekt u mjerilu 1:100 buduće građevine
  - idejni projekt statike
  - suglasnost od / elektre, vodovoda, kanalizacije, plinare, MUP-a, prometa, sanitarne inspekcije...
  - opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru
  - pismena izjava susjeda koji graniče sa datom parcelom - njihova dozvola da nemaju nikakvih primjedbi na buduću građevinu.

  Ako je riječ o građevini za koju nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže:

  idejni projekt u smislu posebnog propisa,
  - dokaz o pravu vlasništva građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahvata stekao pravo izvođenja zahvata u prostoru

  IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
  Ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
  Kontakt podaci: Područni uredi za katastar Republike Hrvatske
  Poslovni imenik www.gradimo.hr: Geodetske i katastarke usluge

  IZVOD IZ GRUNTOVNICE /ZEMLJIŠNE KNJIGE/ VLASNIČKI LIST

  Sva ova dokumentacija se slaže u jedan fascikl i u 5 primjeraka predaje se Područnom Uredu za Prostorno uređenje i graditeljstvo.

  NA OSNOVU OVE DOKUMENTACIJE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA

  Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola


  KOJI SU PROJEKTI POTREBNI ZA GRAĐENJE?

  Projektnu dokumentaciju za građenje čine:

  - idejni projekt,
  - glavni projekt,
  - izvedbeni projekt.

  KOJI JE SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA?

  Idejni projekt, ovisno o vrsti građevine, sadrži:

  1. nacrte,
  2. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućega mjerila,
  3. tehnički opis,
  4. podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova,
  5. pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrba vodom, odvodnja, način priključenja na prometnicu, promet u mirovanju i sl.).

  ŠTO JE PRILOG I SASTAVNI DIO GLAVNOGA PROJEKTA?

  Prilog i sastavni dio glavnoga projekta jest lokacijska dozvola ili izvod iz detaljnog plana uređenja i posebni uvjeti.

  KOJE PROJEKTE MOŽE SADRŽAVATI GLAVNI PROJEKT I O ČEMU OVISI SADRŽAJ?

  Ovisno o tehničkoj strukturi građevine, glavni projekt može sadržavati više vrsta projekata:

  - arhitektonski projekt (u arhitektonskom projektu mora biti fizika zgrade i sve suglasnosti koje su navedene u lokacijskoj dozvoli /Elektra, Vodovod, Kanalizacija, Promet, MUP, Plinara, Elektroprivreda, Suglasnost sanitarne inspekcije itd./),
  - građevni projekt,
  - projekt konstrukcije (statika),
  - projekt vodovoda i kanalizacije
  - strojarski projekt ako grijanje nije na kruta goriva i ako se traži prisilna ventilacija ili klimatizacija,
  - projekt zaštite na radu,
  - projekt instalacija,
  - projekt ugradnje opreme,
  - druge potrebne vrste projekata (projekt temeljenja, tehnološki projekt, projekt krajobraznog uređenja i dr.).

  KOJI JE SADRŽAJ PROJEKATA KOJI SU SASTAVNI DIO GLAVNOGA PROJEKTA?

  Projekti, ovisno o vrsti građevine, sadrže:

  - nacrte,
  - tehnički opis,
  - procjenu troškova gradnje,
  - podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekata,
  - proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr. kojima se dokazuje da je građevina projektirana prema odredbama ovoga Zakona, program kontrole i osiguranja kakvoće,
  - elaborat postupanja s otpadom ako se radi o opasnom otpadu, u skladu s propisom o postupanju s opasnim otpadom,
  - izvadak iz katastarskoga plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,
  posebne tehničke uvjete gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada, u skladu s propisom o postupanju s otpadom,
  - plan posebnih dijelova zgrade (projekt etažiranja).

  JE LI U GLAVNOM PROJEKTU POTREBNO DOKAZIVATI USKLAĐENOST SA ZAKONOM O GRADNJI ZA PREDGOTOVLJENE KONSTRUKCIJE I OPREMU?

  Za predgotovljene konstrukcije i opremu koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama ovoga Zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.

  MOŽE LI SE ISTI GLAVNI PROJEKT VIŠEKRATNO RABITI ZA GRADNJU?

  Glavni projekt na temelju kojeg je izgrađena određena građevina može se rabiti za gradnju drugih takvih građevina ako su s time suglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekt, pod uvjetom da se taj projekt prilagodi ostalim uvjetima gradnje na određenoj građevnoj čestici. U tom slučaju potrebno je poštovati autorska prava, sukladno posebnom propisu.

  KOJI JE SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA OBITELJSU KUĆU I ŠTO PROJEKTI SADRŽE?

  Glavni projekt za obiteljsku kuću sadrži:

  - izvod iz prostornog plana, prema posebnom propisu,
  - arhitektonski projekt,
  - građevni projekt i
  - projekte instalacija.

  Projekti sadrže:

  - nacrte,
  - tehnički opis,
  - procjenu troškova gradnje,
  - po potrebi podatke iz geotehničkog elaborata koji služi za izradu projekta, proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i fizikalnih svojstava građevine, izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, po potrebi, dokaze za mjere zaštite od požara,
  - uvjete zaštite prirode ako se obiteljska kuća gradi u zaštićenom dijelu prirode.

  TKO POTVRĐUJE DA JE IZVEDBENI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S GLAVNIM PROJEKTOM?

  Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom, a sukladnost izvedbenog s glavnim projektom potvrđuje projektant glavnoga projekta.

  KAKO IZGLEDAJU I KAKO SE OZNAČAVAJU PROJEKTI I NJIHOVI DIJELOVI?

  Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani tako da se onemogući zamjena sastavnih dijelova.
  Projekti, odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni, svaki list nacrta i dr.) moraju imati naznačenu:

  - osobu koja ih je izradila,
  - naziv građevine,
  - ime ili naziv investitora,
  - oznaku ili broj projekta, odnosno njegova dijela, datum izrade i ime i potpis te pečat projektanta, odnosno glavnoga projektanta.

  KAKO SE ČUVAJU PROJEKTI?

  Glavni odnosno idejni projekt, koji je prilog i sastavni dio građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole, zajedno s dozvolom trajno čuva nadležno državno tijelo koje je izdalo građevnu, odnosno lokacijsku dozvolu.

  Glavni i izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za sve vrijeme dok građevina postoji.

  Glavni projekt se predaje istom područnom uredu koji je izdao lokacijsku dozvolu. Svaki od projekata predaje se u 5 (pet) primjeraka.
  Ako se radi rekonstrukcija objekta mora se dobiti i suglasnost zavoda za zaštitu spomenika kulture.

  Lokacijska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) koji se izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja te posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, a određuje uvjete prema kojima će se provesti zahvat u prostoru – pod kojim se mora izraditi tehnička dokumentacija, odnosno prema kojoj će se graditi.

  Ključne riječi; Projektna dokumentacija, ishođenje građevinske dozvole, Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola


  GRAĐEVINSKA DOZVOLA

  Građevna dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njima se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

  KOJI ZAKONI UREĐUJU POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVNE DOZVOLA?

  Postupke izdavanja građevne dozvole uređuje Zakon o gradnji.

  TKO IZDAJE GRAĐEVNU DOZVOLU?

  Građevnu dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove graditeljstva na čijem području se građevina gradi, ako Zakonom o gradnji ili posebnim zakonima nije drugačije određeno. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje građevne dozvole za sljedeće građevine: građevine prometa i veza, energetske građevine, vodne građevine, industrijske građevine, građevine za postupanje s otpadom i građevine za posebne namjene.

  POPIS UREDA DRŽAVNE UPRAVE PO ŽUPANIJAMA

  U KOJIM SLUČAJEVIMA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA MOŽE PRENIJETI NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE GRAĐEVNE DOZVOLE ŽUPANIJSKOM UREDU ODNOSNO UREDU GRADA ZAGREBA?

  Ako se gradi ili rekonstruira pojedinačna građevina za koju je zaduženo izdavati građevne dozvole Ministarstvo, ono može prenijeti nadležnost izdavanja građevne dozvole županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove graditeljstva.

  TKO IZDAJE GRAĐEVNU DOZVOLU ZA GRAĐEVINE KOJE SE GRADE NA PODRUČJU DVIJU ILI VIŠE ŽUPANIJA?

  Ako se građevina gradi na području dviju ili više županija, građevnu dozvolu izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva kojem je investitor podnio zahtjev za izdavanje građevne dozvole,a u suglasnosti sažupanijskim uredima ostalih županija ili Gradom Zagrebom na području kojega se građevina gradi.

  U KOJIM IZNIMNIM SLUČAJEVIMA SE MOŽE GRADITI BEZ GRAĐEVNE DOZVOLE I NA KOJE SE GRAĐEVINE TA ODREDBA ZAKONA ODNOSI?

  Napomena: Ovaj dio je izmjenjen novim zakonom o gradnji pa molimo kontaktirati MZOPU ili lokalni ured državne uprave.

  I) U slučaju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja, tijekom tih događaja i neposredno nakon njihova prestanka bez građevne dozvole mogu se graditi one građevine koje služe sprječavanju djelovanja tih događaja, odnosno uklanjanju štetnih posljedica.

  Građevina se mora ukloniti kad prestane potreba za njom. Ako je potrebno da ta građevina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno ishoditi građevna odnosno lokacijska dozvola.

  II) U slučaju oštećenja građevine djelovanjem velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja , građevina se može,
  neovisno o stupnju oštećenja, vratiti u prvobitno stanje bez građevne dozvole, u skladu s građevnom dozvolom na temelju koje je izgrađena. Tijelo graditeljstva dužno je u tu svrhu organizirati stručnu pomoć i nadzor nad radovima.

  III) Bez građevne dozvole, ali uz predhodno ishođenje lokacijske dozvole, mogu se graditi sljedeće građevine:
  - pomoćne građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 50 m2 i visine sljemena do 4 m, koje se grade na građevnoj čestici stambene zgrade ili obiteljske kuće za koju je izdana građevna dozvola,
  - gospodarske građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 100 m2 , širine 6 m i visine vijenca do 4 m, namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost,
  - građevine protugradne obrane,
  - građevine za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije) i objekti koji služe opskrbi i održavanju objekata plovidbe (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),
  - ceste koje služe za eksploataciju šume, naftonosnog polja i druge eksploatacije,
  - potporni zid građevinske visine do 1,50 m,
  - grobnice izvan groblja,
  - kiosci i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
  vrtne sjenice do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
  - nadzemni mali i pokretni spremnici ukapljenoga naftnog plina kapaciteta do 5 m3,
  - dječja igrališta,
  - ograde visine od 1,80 m i više i ograde s ulične strane visine 1,00 m i više ako se njome ograđuje uglovna građevna čestica,
  - nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
  - reklamni panoi od 6 m2 i više,
  - kabelski i zračni priključci na niskonaponsku i TK mrežu kao i vodovi kojima se postojeća građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),
  privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,
  - grobnice na groblju,
  - okućnice (uređenje).

  IV) Ministar može po potrebi, osim spomenutih, utvrditi i druge slučajeve gradnje za koje nije potrebna građevna dozvola.

  TKO PODNOSI ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE GRAĐEVNE DOZVOLE?

  Zahtjev za izdavanje građevne dozvole podnosi investitor.

  ŠTO JE POTREBNO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA GRAĐEVNU DOZVOLU?

  Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole investitor prilaže:

  - dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini,
  - glavni projekt u četiri primjerka, s potvrdom da je izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno s odredbama posebnog zakona i drugim propisima kada je to izričito propisano posebnim zakonom, osim kad se radi o postupku izdavanja lokacijske dozvole koje je odredilo tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja, sukladno dokumentu prostornog uređenja, usklađenost glavnog, odnosno idejnog projekta utvrđuje tijelo nadležno za izdavanje građevne dozvole. U tom slučaju potvrda propisana posebnim uvjetima nije potrebna.
  - pisano izvješće o kontroli glavnog projekta,
  - potvrdu o nostrifikaciji i
  - popis stranaka.

  ŠTO INVESTITOR MORA PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAĐEVNE DOZVOLE ZA OBITELJSKU KUĆU?

  Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole za obiteljsku kuću investitor prilaže:

  - dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini,
  - glavni projekt u četiri primjerka, s potvrdama kada je to određeno,
  - potvrdu o nostrifikaciji i
  - popis stranaka.

  ŠTO SE SMATRA DOKAZOM INVESTITORA DA IMA PRAVO GRAĐENJA NA ODREĐENOJ NEKRETNINI?

  Pravo građenja na određenoj nekretnini investitor dokazuje:

  - izvatkom iz zemljišne knjige,
  - ugovorom ili odlukom nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,
  - ugovorom o ortakluku sklopljenim s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajednička gradnja ili preuređenje građevine,
  - ugovorom o koncesiji kojim se stječe pravo gradnje,
  - pisanom suglasnosti vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i preuređenja (adaptacije) te građevine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  - pisanom suglasnosti fiducijarnog vlasnika izdanom dotadašnjem vlasniku nekretnine.

  ŠTO SE SMATRA USKLAĐIVANJEM GLAVNOGA, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA?

  Glavni, odnosno idejni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne, odnosno načelne dozvole, mora biti usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom.

  TKO I KADA PRIBAVLJA POTVRDU O USKLAĐENOSTI GLAVNOGA, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA?

  Tu potvrdu pribavlja investitor, odnosno projektant jedino kad je posebnim zakonom izričito propisana obveza davanja potvrde o usklađenosti glavnoga, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima ili s odredbama posebnoga zakona.

  KOJE POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT PRIBAVLJA INVESTITOR, ODNOSNO PROJEKTANT ZA OBITELJSKU KUĆU?

  Na glavni projekt za obiteljsku kuću investitor, odnosno projektant, ovisno o mjesnim prilikama, pribavlja potvrdu o:

  - mogućnosti priključenja na niskonaponsku i TK mrežu,
  - mogućnosti priključenja na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, plinovod i parovod) i dozvolu nadležnog državnog tijela za zaštitu spomenika kulture ako se obiteljska kuća gradi u naselju ili u dijelu naselja koje je zaštićeni spomenik kulture kao zaštićena urbanistička cjelina.

  KADA NIJE POTREBNA POTVRDA O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČKA?

  Ako se obiteljska kuća namjerava izgraditi na području za koje je na snazi detaljan plan uređenja, potvrda o mogućnosti priključenja nije potrebna.

  TKO UPUĆUJE INVESTITORA ILI PROJEKTANTA KOJE POTVRDE USKLAĐENOSTI JE DUŽAN PRIBAVITI?

  Tijelo graditeljstva dužno je na zahtjev investitora ili projektanta, prije podnošenja zahtjeva za građevnu dozvolu, obavijestiti od kojih tijela državne uprave i pravnih osoba je potrebno pribaviti posebne uvjete i potvrde.

  U KOJIM SLUČAJEVIMA POTVRDA PROPISANA POSEBNIM ZAKONOM NIJE POTREBNA I TKO U TOM SLUČAJU UTVRĐUJE USKLAĐENOST GLAVNOGA, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA?

  Ako je elemente zahvata u prostoru koji proizlaze iz posebnih zakona i propisa u postupku izdavanja lokacijske dozvole odredilo tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja, sukladno dokumentu prostornog uređenja, usklađenost glavnoga, odnosno idejnog projekta s tim elementom utvrđuje tijelo nadležno za izdavanje građevne dozvole. U tom slučaju potvrda propisana posebnim zakonom nije potrebna.

  TKO DAJE IZJAVU O USKLAĐENOSTI I ŠTO ONA MORA SADRŽAVATI?

  Izjavu o usklađenosti glavnoga, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom, u pisanom obliku daje projektant, odnosno glavni projektant.

  Izjava sadrži sljedeće:

  - ime ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, odnosno tvrtke, i adresu projektanata, odnosno glavnog projektanta,
  - oznaku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
  - oznaku projekta,
  - riječi: “ovaj projekt je usklađen s…” te u nastavku tih riječi odredbe posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebne uvjete s kojima je projekt usklađen, datum izdavanja izjave, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera i ovlaštenika pravne osobe projektanta odnosno glavnog projektanta.

  KOME INVESTITOR MOŽE POVJERITI KONTROLU GLAVNOGA PROJEKTA?

  Kontrolu glavnoga projekta investitor može povjeriti samo revidentu, osobi koja je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji se istakao u projektiranju složenijih građevina ili radova ili je na drugi način dao veći doprinos tehničkoj struci. Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve Zakona o gradnji.

  ZA ŠTO SE OBAVLJA KONTROLA?

  Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine, mora se obaviti s obzirom na:
  - mehaničku otpornost i stabilnosti,
  - zaštitu od buke,
  - uštedu energije i toplinsku zaštitu.

  TKO DAJE OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROJEKATA I NA KOJE VRIJEME?

  Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekta daje ministar i ono vrijedi pet godina, a na zahtjev revidenta može se produžiti. Postupak za dobivanje ovlaštenja propisan je Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata

  KADA REVIDENT NE MOŽE OBAVITI KONTROLU PROJEKTA?

  Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izradila pravna osoba u kojoj je zaposlen.

  KOJA JE DUŽNOST REVIDENTA PO OBAVLJENOJ KONTROLI PROJEKTA?

  Revident koji obavi kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisano izvješće i ovjeriti dijelove projekta prema Pravilniku o kontroli projekata.

  ŠTO REVIDENT U IZVJEŠĆU MOŽE ZAHTIJEVATI?

  U izvješću o obavljenoj kontroli revident može zahtijevati da:

  - prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta koji se odnosi na te radove,
  - obavi pregled izvedenih radova u određenoj fazi gradnje.

  O obavljenoj kontroli, odnosno pregledu revident je dužan sastaviti pisano izvješće.

  KADA ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE GRAĐEVNE DOZVOLE NIJE POTREBNO PRILOŽITI PROJEKTE KOJIMA SE DAJE KONAČNO TEHNIČKO RJEŠENJE GRAĐEVINE ILI NJEZINA DIJELA?

  Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole za građevinu ili njezin dio kada se gradi do određenog stupnja dovršenosti nije potrebno priložiti projekte kojima se daje konačno tehničko rješenje građevine ili njezina dijela.

  ŠTO JE POSEBNA GRAĐEVNA DOZVOLA I KADA JU JE POTREBNO ISHODITI?

  Za privođenje konačnoj namjeni poslovnog prostora građevine ili njezina dijela, koja je prvotno izgrađena samo do određenog stupnja dovršenosti, potrebno je imati posebnu građevnu dozvolu.

  Projektna dokumentacija, ishođenje građevinske dozvole, Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola


  UPORABNA DOZVOLA

  KADA SE SMIJE POČETI KORISTITI IZGRAĐENA GRAĐEVINA?

  Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu - uporabnu dozvolu.

  KADA I KAKO SE IZDAJE UPORABNA DOZVOLA?

  Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon obavljena tehničkoga pregleda (tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu).
  Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor ili osoba koja je na temelju valjanoga pravnog posla ili nasljeđivanjem stekla od investitora pravo vlasništva podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo građevnu dozvolu odnosno lokacijsku dozvolu za gradnju građevine.

  ŠTO MORA SADRŽAVATI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE?

  Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole mora sadržavati:

  - klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevne dozvole odnosno lokacijske dozvole,
  - naziv i vrstu građevine,
  - mjesto gradnje i
  - podatke o sudionicima u gradnji

  TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED I U KOJEM ROKU?

  Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva. Tijelo graditeljstva dužno je 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda tijelo graditeljstva dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan pri tehničkom pregledu osigurati nazočnost sudionika u gradnji

  TKO ODREĐUJE SASTAV POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?

  Tijelo graditeljstva imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i pravne osobe koje upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva. Članovi su povjerenstva stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela državne uprave i pravnih osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde i drugih tijela državne uprave i pravnih osoba koje odredi tijelo graditeljstva.

  TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED ZA GRAĐEVINE ZA KOJE NIJE POTREBNA GRAĐEVNA DOZVOLA?

  Za građevine za koje nije potrebna građevna dozvola, prema Zakonu o gradnji, tehnički pregled obavlja samo stručni djelatnik tijela graditeljstva.

  KOJA JE ZADAĆA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?

  - Članovi povjerenstva na tehničkom pregledu utvrđuju je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu.
  - O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju ukloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.
  - Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni djelatnik koji je obavio tehnički pregled dužan je nakon obavljenoga tehničkog pregleda dostaviti zapisnik tijelu graditeljstva.

  KOJA JE DUŽNOST I OBVEZA INVESTITORA PRI TEHNIČKOM PREGLEDU?

  Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:

  - dokumentaciju,
  - situacijski nacrt izgrađene građevine, kao dio geodetskog elaborata koji je ovjerilo nadležno državno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu,
  - dokaz o postignutoj kakvoći radova, gradiva, građevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz uporabljivosti građevnoga proizvoda,
  - izvješća revidenata o obavljenoj kontroli,
  - završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

  Ako je investitor fizička osoba, koja je sagradila za svoje potrebe građevinu , stručnom djelatniku tijela graditeljstva ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar, akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

  Iznimno, u slučaju gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2, investitor fizička osoba nije dužan priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

  Ako postoji potreba ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan početak pokusnoga rada prijaviti tijelima državne uprave i pravnim osobama koje su izdale posebne uvjete i potvrde.

  KOJA JE OBVEZA INVESTITORA KOJI JE IZGRADIO GRAĐEVINU ZA KOJU NIJE BILA POTREBNA GRAĐEVNA DOZVOLA?

  Ako je investitor sagradio građevinu za koju mu nije bila potrebna građevna dozvola, za tehnički pregled ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar, akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

  U KOJEM SE SLUČAJU MOŽE ODBITI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE?

  Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se:

  - ako je građevina izgrađena bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole,
  - ako su tijekom gradnje učinjene izmjene i dopune na građevini za koje nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole (Investitor je dužan ishoditi izmjenu ili dopunu građevne dozvole, odnosno ishoditi novu lokacijsku dozvolu, ako tijekom gradnje namjerava na građevini učiniti izmjene ili dopune kojima se može utjecati na bilo koji bitni zahtjev za građevinu ili ako te izmjene nisu u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima), odnosno nije ishođena nova lokacijska dozvola,
  - ako se u ostavljenom roku ne uklone nedostaci koji bitno utječu na bitne zahtjeve za građevinu,
  - ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevne dozvole,
  - ako je u tijeku postupak građevne inspekcije.

  Za građevine javne i poslovne namjene te za višestambene građevine ne može se izdati uporabna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima.

  MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA I ZA GRAĐEVINE S NEDOSTACIMA?

  Ako su tehničkim pregledom utvrđeni nedostaci koje je potrebno ukloniti, a ti nedostatci ne utječu na bitne zahtjeve za građevinu, može se izdati uporabna dozvola i odrediti rok u kojem se uočeni nedostaci moraju ukloniti.

  MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE?

  Uporabna dozvola može se na zahtjev investitora izdati i za dio građevine prije dovršetka gradnje cijele građevine:
  - kada je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr. korištenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr.),
  - kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

  TKO SNOSI TROŠKOVE TEHNIČKOGA PREGLEDA?

  - Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela državne uprave, odnosno sjedište pravne osobe, investitor je dužan naknaditi tom tijelu odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva.
  - Ako je za člana povjerenstva imenovan predstavnik tijela ili pravne osobe koja nije izdala potvrdu o usklađenosti projekta s utvrđenim uvjetima, investitor je dužan tijelu graditeljstva naknaditi troškove prema posebnom propisu koji se odnosi na vještake.

  GDJE I POD KOJIM UVJETIMA SE GRAĐEVINA MOŽE UPISATI U ZEMLJIŠNE KNJIGE?
  - Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola.
  - Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez uporabne dozvole ako je za tu građevinu izdana građevna, odnosno lokacijska dozvola, i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da dozvola nije priložena.
  - Iznimno, nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez dozvola i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da te dozvole nisu priložene. U tom slučaju nadležni sud rješenje o upisu dostavit će građevnoj inspekciji.

  HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)
 2. avatar
  DAMIR MILAT KRŠINIĆEVA 28 RIJEKA
  04.05.2013. 16:38
  Poštvani molim da mi odgovorite na moje pitanje.Od prijatelja sam dobio 500m2 u najam -Gorski kotar želja mi je postaviti malu drvenu -montažnu kućicu max dimenzije 25m2 .Moje pitanje do koje kvadrature može bit veličina kućice a da netreba nikakva posebna dozvola.Molio biodgovor na moju mail adresu.
  hvala
 3. avatar
  igor cvetkovic
  11.01.2014. 18:44
  Postovani zanima me dali mogu bez ikakvih papira napraviti nastresnicu koja bi bila izmedu kuce i pomocnih dvorisnih zgrada, povezao bi prostor izmedu kuce i pomocne zgrade drvenim gredama i na njih stavio pokrov i koristio ga kao garazu, sirina ja 3,5 metra duzina 8 metara,
  molim Vas odgovor na mail,

 4. avatar
  Ljiljana novaković Bokan
  07.01.2015. 13:34
  Zanima me slijedeće; čula sam da za objekat vezan uz kuću visine do 3 metra nije potrebna građevna dozvola? Naime, mi smo sazidali verandu koja nije viša od 3 metra, za koju nemamo građevnu dozvolu, dužine 6 metara i širine 1,5 metara.Naime morali smo to napraviti jer mi kčer ima invalidno dijete i da ne ulazi u sobu direktno sa dijetetom izvana, a osim toga po zimi i kada su kiše je uvijek puhalo i padalo , te da ih zaštitimo to smo izgradili. Ta veranda ne smeta nikome jer je na našem zemljištu i nije u prostornom planu ništa rađeno . Sam gradonačelnik Milan Bandić kada smo ga pitali da bi to napravili nam je rekao da nam nije potrebna dozvola do 20 metara kvadratnih prostora koji je nastavak kuće, kao garaža i tome slično. Živimo na selu. Mi smo upravo stoga i izgradili tu verandicu, da olakšamo kčeri i njenom djetetu. Suprug i ja smo u mirovini i imamo još jedno dijete u gimnaziji i nije nam lako, verandicu smo sami radili, nemamo velike mirovine i veoma nam je teško. Molim Vas odgovorite mi kako da riješimo taj problem.? Unaprijed zahvaljujemo
 5. avatar
  mario
  07.11.2019. 11:10
  poštovani,gradio bi terasu vezanu duž kuće u dužini od 8 m i širine 3 m pa me zanima dali mi je potrebna dozvola,unaprijed zahvaljujem
Novi komentar
nužno
nužno